van der Aa Consultancy | Algemene Voorwaarden
15949
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15949,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Van der Aa Consultancy, gevestigd te Sint Michielsgestel

 

Artikel 1        Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden van Van der Aa Consultancy

 

Dienst
De door Van der Aa Consultancy te leveren prestatie(s), zoals gespecificeerd in de Overeenkomst

 

Van der Aa Consultancy
De eenmanszaak Van der Aa Consultancy

 

Kandidaat
De persoon die het (loopbaan)coachingstraject doorloopt, de persoon die de talentenscan afneemt, de deelnemer aan de workshop, alsmede de deelnemer aan de training en de deelnemer aan de coaching-on-the-job

 

Medewerker Van der Aa Consultancy
De uitvoerder van de Overeenkomst

 

Offerte
Iedere, op verzoek van Opdrachtgever, door Van der Aa Consultancy opgestelde aanbieding. Al onze Offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aan het opstellen van een Offerte zijn geen kosten verbonden

 

Opdrachtgever
De partij waarmee Van der Aa Consultancy een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten

 

Overeenkomst
De door Opdrachtgever en Van der Aa Consultancy ondertekende opdrachtbevestiging. Een overeenkomst met Van der Aa Consultancy komt tot stand, nadat zowel Van der Aa Consultancy als Opdrachtgever zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met de inhoud van de Overeenkomst

 

Artikel 2        Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1              Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Van der Aa Consultancy en een Opdrachtgever, ter zake van alle Diensten die Van der Aa Consultancy  verricht dan wel aanbiedt. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Van der Aa Consultancy in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

2.2.             In het geval van afwijkingen tussen bepalingen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

2.3              Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk door Van der Aa Consultancy en Opdrachtgever zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot nadien aangegane Overeenkomsten tussen Van der Aa Consultancy en Opdrachtgever.

2.4              Indien één of meerdere bepaling(en) uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt/blijken te zijn dan wel wordt/worden vernietigd, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Van der Aa Consultancy en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden, teneinde nieuwe voorwaarden overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

2.5              Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden.

2.6              Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zullen nimmer van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen Van der Aa Consultancy en Opdrachtgever.

 

Artikel 3        Totstandkoming Overeenkomst

3.1              Overeenkomsten met Van der Aa Consultancy kunnen alleen schriftelijk tot stand komen.

3.2              Alle Offertes van Van der Aa Consultancy, waaronder tevens begrepen alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen na het uitbrengen daarvan, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3              Offertes van Van der Aa Consultancy zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht dienen te verstrekken.

 

Artikel 4        Wijziging van de Overeenkomst

4.1              Wijziging van de Overeenkomst of aanvulling daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

4.2              Indien de wijziging van de Overeenkomst of de aanvulling daarop leidt tot meerwerk zal Van der Aa Consultancy naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de voorgelegde meerkosten, maar in ieder geval voordat de wijziging van de Overeenkomst wordt geëffectueerd. Indien de wijziging van de opdracht noopt tot aanpassing van de tijdsplanning dient Opdrachtgever daarmee in te stemmen.

 

Artikel 5        Aansprakelijkheid Van der Aa Consultancy

5.1              Indien Van der Aa Consultancy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2              Van der Aa Consultancy is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt doordat Van der Aa Consultancy is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens.

5.3              Voor het geval Van der Aa Consultancy toch aansprakelijk mocht zijn voor door Opdrachtgever geleden schade, dan wordt de hoogte van die schade beperkt tot het bedrag dat Van der Aa Consultancy bij Opdrachtgever voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht.

5.4              De aansprakelijkheid van Van der Aa Consultancy is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.5              Opdrachtgever vrijwaart Van der Aa Consultancy tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de door Van der Aa Consultancy verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever.

5.6              Van der Aa Consultancy is niet aansprakelijk voor de uitkomsten van de door haar gegeven analyses dan wel voor enige gevolgtrekking casu quo besluitvorming die op basis van de gegeven analyses plaatsvindt, noch voor eventuele gevolgschade en/of stagnatieschade.

5.7              Van der Aa Consultancy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van der Aa Consultancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van der Aa Consultancy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Van der Aa Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van der Aa Consultancy.

 

Artikel 6        Vergoeding

6.1              De door Opdrachtgever aan Van der Aa Consultancy verschuldigde vergoedingen worden vermeerderd met BTW.

6.2              Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Van der Aa Consultancy beslissend, tenzij door de Opdrachtgever wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

6.3              Indexatie van prijzen: Van der Aa Consultancy behoudt zich het recht voor jaarlijks, in december, haar verkoopprijzen aan te passen aan de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd. Van der Aa Consultancy heeft ook het recht om haar prijzen te verhogen indien haar leveranciers prijswijzigingen doorvoeren.

6.4              Van der Aa Consultancy hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

6.5              Van der Aa Consultancy is gerechtigd om in termijnen te factureren.

 

Artikel 7        Niet-tijdige betaling

7.1              Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn heeft betaald, en de Opdrachtgever evenmin binnen een door Van der Aa Consultancy in een herinnering gestelde termijn van 5 werkdagen heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Van der Aa Consultancy kan, alsdan haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten. Van der Aa Consultancy is nimmer aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

7.2              Vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever over het door hem verschuldigde bedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd, conform de Wet Incassokosten (WIK).

 

Artikel 8        Duur en einde van de overeenkomst

8.1              De overeenkomst tussen Van der Aa Consultancy en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de tussen hen overeengekomen duur, zulks met inachtneming van de overige leden van dit artikel.

8.2              Van der Aa Consultancy is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

8.3              Ieder van de partijen is gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien:

–        de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, dient eerst een schriftelijke aanmaning te worden verzonden; of

–        de andere partij een beroep op overmacht doet en de overmachtsperiode langer dan 3 maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan 3 maanden zal gaan duren.

 

Artikel 9        Zekerheid

9.1              Indien op grond van feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting zal kunnen voldoen, is Van der Aa Consultancy gerechtigd van de Opdrachtgever hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen hetzij een waarborgsom.

 

Artikel 10      Annulering

10.1            Opdrachtgever kan de Overeenkomst schriftelijk per aangetekende brief annuleren, in welk geval Opdrachtgever gehouden is schadevergoeding aan Van der Aa Consultancy te voldoen en wel aldus:

–        indien Opdrachtgever langer dan 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden door Van der Aa Consultancy annuleert, is Opdrachtgever geen kosten/schadevergoeding verschuldigd;

–        indien Opdrachtgever langer dan 2 weken doch korter dan 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden door Van der Aa Consultancy annuleert, is Opdrachtgever 25% van het bedrag dat gemoeid is met de Overeenkomst tussen partijen verschuldigd;

–        indien Opdrachtgever langer dan 1 week doch korter dan 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden door Van der Aa Consultancy annuleert, is Opdrachtgever 50% van het bedrag dat gemoeid is met de Overeenkomst tussen partijen verschuldigd;

–        indien Opdrachtgever korter dan 1 week voor aanvang van de werkzaamheden door Van der Aa Consultancy annuleert, is Opdrachtgever 75% van het bedrag dat gemoeid is met de Overeenkomst tussen partijen verschuldigd.

 

Artikel 11      Overmacht

11.1            Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop Van der Aa Consultancy geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Van der Aa Consultancy redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11.2            Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van der Aa Consultancy niet mogelijk is langer duurt dan 90 dagen, is ieder van partijen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.

11.3            Indien Van der Aa Consultancy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur tijdig te voldoen.

 

Artikel 12      Intellectueel eigendom

12.1            Van der Aa Consultancy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Van der Aa Consultancy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13      Geheimhouding

13.1            Van der Aa Consultancy en de Opdrachtgever zullen alle informatie en/of gegevens van de Overeenkomst, geheimhouden tenzij een wettelijke verplichting hen daartoe noopt.

13.2            Van der Aa Consultancy en de Opdrachtgever zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen om de geheimhouding van de informatie en/of gegevens te waarborgen en om te voorkomen dat de informatie en/of gegevens zonder toestemming gepubliceerd of anderszins openbaar zullen worden gemaakt.

13.3            Van der Aa Consultancy en de Opdrachtgever zullen hun medewerkers en/of derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. Indien zulks een bijzondere geheimhoudingsverklaring vergt, werken partijen daaraan mee.

 

Artikel 14      Privacy

14.1            De Kandidaat moet (schriftelijke) toestemming verlenen voor het versturen van rapporten met een persoonlijk en vertrouwelijk karakter en in geval van coaching trajecten, voor het delen van informatie met Opdrachtgever.

 

Artikel 15      Contract overneming

15.1            Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

Artikel 16      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1            Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2            Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16.3            Alle geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit de Overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 17      Wijziging van de Algemene Voorwaarden en tarieven

17.1            De Algemene Voorwaarden en de tarieven kunnen door Van der Aa Consultancy worden gewijzigd. De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en tarieven zullen van kracht worden nadat Opdrachtgever daarover in kennis is gesteld.

17.2            Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en de tarieven gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.

17.3            De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en de tarieven treden in werking 14 dagen na de bekendmaking daarvan of op een latere datum vermeld in de bekendmaking.

 

Artikel 18      Slotbepalingen

18.1            Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Van der Aa Consultancy in te houden. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke en onbillijke uitkomsten mochten leiden, kan elk der partijen de toepasselijkheid daarvan bij de andere partij ter discussie stellen.